Nadine Van Lysebetten - Gemeenteraadslid voor N-VA

Aandachtspunten

Mijn aandachtspunten

Veiligheid, netheid, middenstand, naleving van de taalwetgeving en onderwijs

Veiligheid

Veiligheid is een conditio sine qua non voor het welzijn van de burgers in een gemeente. Buurten waar een onveiligheidsgevoel heerst, worden gemeden. Dat geeft dan weer aanleiding tot sluikstorten. En buurten die een vuile en verwaarloosde indruk nalaten, leiden tot meer cirminaliteit.

Deze vicieuze cirkel is een gevolg van een te versnipperde aanpak van criminaliteit gekoppeld aan een lokale laissez aller laissez faire politiek.

Ik pleit daarom voor een ééngemaakte politiezone die de problemen op een kordate, efficiënte manier kan aanpakken,  en voor de oprichting van buurtinformatienetwerken die naast meer veiligheid ook een grotere sociale cohesie garanderen.

 

Netheid

 

Propere straten en pleinen zouden eigenlijk een evidentie moeten zijn. Ondanks de inspanningen van het gemeentebestuur blijft het dweilen met de kraan open. In Sint-Joost-ten-Node rijdt de vuilniskar verschillende keren per dag uit om de massa’s vuil en afgedankte huisraad uit het straatbeeld te verwijderen. Steden als pakweg Luxemburg doen het wel goed op het vlak van netheid. Waarom kan dit niet in Brussel? Sensibiliseren van de bevolking en van nieuwkomers, samen met voldoende hoge boetes en een verhoogde pakkans is een veel betere aanpak dan achter de feiten aan te hollen.

 

Middenstand

 

Naast grootwarenhuizen of shoppingcentra moet in elke gemeente of stad ook plaats zijn voor lokale handel. Dat bevordert niet alleen de plaatselijke werkgelegenheid, het draagt ook bij tot de leefbaarheid.  Middenstanders die ondersteund worden door de overheid doen het goed en leveren een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente. Dat trekt op zijn beurt nieuwe middenstand, nieuwe activiteit en nieuwe werkgelegenheid aan. Bovendien lokt het mensen van buiten de stad of gemeente. In Anderlecht is het ook belangrijk dat handelaars voldoende Nederlands kennen. Zo bieden ze niet alleen een meerwaarde voor Nederlandstalige inwoners van Anderlecht maar trekken ze ook potentiële klanten uit Vlaanderen en de Vlaamse rand aan.

 

Naleving van de taalwetgeving

N-VA is een legalistische partij, dat wil zeggen dat we bestaande wetten naleven, ook al zijn we het er niet altijd mee eens.  Daar dienen wetten voor, zo ook de taalwetgeving. Dat de taalwetgeving in Brussel met voeten wordt getreden, is een open deur intrappen. Denk maar aan de toestanden in de openbare ziekenhuizen, maar ook aan de loketten van de gemeente- en andere overheidsdiensten is het vaak huilen met de pet op als je er in het Nederlands wil bediend worden.  Het tweetalige karakter van Brussel en van Anderlecht wordt door de niet-naleving van de taalwetgeving ernstig geschonden.  Dat is nadelig voor wie er woont, maar ook voor nieuwkomers die een verwrongen beeld krijgen van onze hoofdstad, wat hun kansen op integratie en inburgering verkleint.

 

Onderwijs

 

De kinderen van vandaag zijn de talenten van morgen. Daarom moet ieder kind een plaats vinden in een kwaliteitsvolle school in zijn buurt. Om alle kinderen zo een plaats te bieden moet gewerkt worden aan capaciteitsuitbreiding. En om kwaliteit te garanderen moet gestreefd worden naar eenzelfde taalniveau voor ieder kind. Want taalachterstand verlaagt het niveau van het onderwijs en wekt schooluitval in de hand. De Brusselse regeringspartijen willen de voorrangsregels in het Nederlandstalig onderwijs wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat van thuis uit Nederlandstalige kinderen geen plaats meer vinden in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Wat dan weer het niveau van  het onderwijs verder naar beneden zou trekken.  Er moet dus dringend werk gemaakt worden van én capaciteitsuitbreiding én het wegwerken van taalachterstand.